Szybki kontakt
      
94 341 63 30       

MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026 w kwocie do 7000 zł

Dla kogo ?

Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa (o której mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW) lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, mająca siedzibę w województwie zachodniopomorskim lub/oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać 50 tys. zł.

Lokalna organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa (o której mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW) lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, mająca siedzibę w województwie zachodniopomorskim. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać 50 tys. zł.

Grupa nieformalna

W tym o charakterze samopomocowym - minimum 3 osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może ubiegać się o mikrodotacje/lokalne przedsięwzięcie tylko wspólnie z Patronem.

Na co?

Za cel główny przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:
  • Poprawę samoorganizacji społecznej.
  • Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
  • Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
  • Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych poprzez realizację ww. celów.
A
A
A
Generator wniosków NOWEFIO na lata 2021-2023